You are currently at our Sverige website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Juridiskt meddelande

Användning av webbplatser, produktansvar

Informationen på dessa webbplatser är inte bindande och tillhandahålls uteslutande i informationssyfte. Det är endast av informativ karaktär och representerar inte erbjudanden som definieras i relevanta lagbestämmelser. Mer detaljerad information och avtalsvillkor kan erhållas från relevant auktoriserad återförsäljare. Det är inte möjligt att ett avtal som rör varor som presenteras uppstår på grundval av informationen på webbplatsen.

Informationen på dessa webbplatser och de produkter och tjänster som beskrivs på den kan ändras eller uppdateras av Continental Reifen Deutschland GmbH när som helst utan föregående meddelande. Såvida det inte uttryckligen anges någon annanstans, innehåller Continental Reifen Deutschland GmbH:s webbplatser inga garantier eller information om egenskaper som helst som ger upphov till ansvar från Continental Reifen Deutschland GmbHs sida, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive med avseende på aktuell giltighet, riktighet, fullständighet och kvalitet. av den berörda informationen.

Continental Reifen Deutschland GmbH tar inget ansvar i samband med sina webbplatser. Ansvar för alla direkta eller indirekta förluster/skador, anspråk på ersättning och/eller följdskador av vilket slag och vilken rättslig grund det än är, som uppstår till följd av att du besöker eller använder webbplatserna, i synnerhet inklusive infektion av din datormiljö med virus , är härmed utesluten.

Förekomsten och fullgörandet av förpliktelser och Continental Reifen Deutschland GmbH:s ansvar för Continental produkter och tjänster regleras uteslutande av de respektive avtalsavtal som ingåtts med avseende på dem i samband med den aktuella versionen av Continental Reifen Deutschland GmbHs standardvillkor som gäller i varje enskilt fall.

Meddelande om externa länkar till andra webbplatser

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part, över vilka vi inte har något inflytande avseende innehållet. Därför kan vi inte heller acceptera något ansvar för detta andra innehåll. Sidans respektive leverantör eller operatör är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser när länkarna skapades. Olagligt innehåll upptäcktes inte när länkarna skapades. Fortlöpande inspektion av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimligt utan konkreta indikationer på lagöverträdelse. Vi kommer omedelbart att ta bort de relevanta länkarna om de visar sig bryta mot någon lag.

Produkttillgänglighet över hela världen

Denna webbplats kan innehålla information om Continental-produkter som ännu inte är tillgängliga i ditt land. Förekomsten av sådan information på denna webbplats innebär inte en avsikt från Continental Reifen Deutschland GmbHs sida att meddela att produkten kommer att göras tillgänglig över hela världen. Fråga din Continental-återförsäljare eller representant för mer information om framtida planer för produkter som ännu inte är tillgängliga för dig.

Varumärken och upphovsrätt

Varumärkena och logotyperna ("varumärken") som visas på dessa webbplatser tillhör Continental Reifen Deutschland GmbH eller dess dotterbolag. Ingen av informationen på dessa webbplatser ska tolkas som beviljande av licenser eller tillstånd att använda varumärken. För detta krävs ett uttryckligt skriftligt medgivande från Continental Reifen Deutschland GmbH. Otillåten användning av dessa varumärken är strängt förbjuden. Continental Reifen Deutschland GmbH kommer att hävda sina immateriella rättigheter över hela världen i enlighet med de lagar som är tillämpliga i varje enskilt fall.

Copyright © 2018 Continental Reifen Deutschland GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Alla texter, bilder, grafik, animationer, videor, musik, ljud och annat material på dessa webbplatser är föremål för upphovsrätten och andra immateriella rättigheter som tillhör Continental Reifen Deutschland GmbH och dess dotterbolag. Continental Reifen Deutschland GmbH äger upphovsrätten för urval, koordinering och arrangemang av materialet på denna webbplats. Dessa material får inte kopieras för kommersiellt bruk eller distribution. De får inte heller ändras eller föras vidare till andra webbplatser.